Služby

OCHRANNÁ

Monitoring, kladenia návnad a nástrah proti hlodavcom na vhodné miesta v budovách, pivniciach, teplovodných a iných rozvodoch, v kanalizácií, pozemkoch a nami vytipovaných miestach možného výskytu. Odvoz a likvidácia uhynutých jedincov. Je to preventívno-represívne opatrenie povinné zo zákona, 2 krát ročne (jar, jeseň) ho vyhlasujú orgány samosprávy.

OHNISKOVÁ

Je to represívne opatrenie, ktoré sa vykonáva v priestoroch a na miestach, kde sa už hlodavce vyskytujú ( byty, domy, pivnice, povaly, skládky odpadu, chovy zvierat......). Po zistení pohybu hlodavcov zabezpečuje majiteľ alebo správca budovy ( zákon č.355/2007 Z. z ).

HACCP

Týka sa všetkých objektov kde sa pracuje s potravinami, zmesami na ich výrobu, alebo kde sa potraviny skladujú. HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Poinds) predstavuje analýzu nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. V praxi to znamená z pohľadu DDD činností, nutnosť vytvorenia optimálnej ochrany pred škodcami na strane jednej a pritom obmedziť na minimum reziduá chemických látok vo finálnych produktoch. Systém ochrany sa skladá z dvoch častí.
Projekt: vypracovanie projektu integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( miesta vniknutia a hniezdenia hlodavcov, cesty možného vniknutia hmyzu, miesta ich možného zasídlenia....., plán monitoringu) Program: predstavuje dodávané technológie a práce ochrannej DDD vykonané v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.

Prevencia a ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu.

Dezinsekciu vykonávame v:
-priemyselných a obchodných priestoroch
-školách a internátoch
-hoteloch a v ubytovniach
-bytoch a domoch
-skladoch jedla a krmív
-reštauráciách a jedálniach...

Dezinsekciu vykonávame preventívne( pravidelne), alebo represívne na miestach výskytu hmyzu. ( ploštice, šváby, rusy, muchy, mole, mravce, osi, sršne a ich hniezda...)

Vo vonkajších priestoroch vykonávame:
- postreky pomocou ULV generátora alebo letecky proti premnoženým komárom alebo kliešťom pri kalamitných stavoch v mestských častiach, parkoch, lesoch, záhradách...

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných zárodkov - mikroorganizmov. Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy k jedincovi pomocou chemických látok. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologických zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technológie postupov pri rôznych výrobách.

Najčastejšie vykonávaná dezinfekcia:
- v potravinárskych a stravovacích prevádzkach
- v zdravotníckych zariadeniach
- v bytoch po zosnulých
‐ po uhynutých zvieratách (psy, mačky, potkany)
‐ vo verejných zariadeniach (sauny, bazény)
‐ v poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby
‐ vo verejných dopravných prostriedkoch (MHD, nákladné vozidlá a návesy)
‐ v pivniciach a suterénoch po zatopení
‐ na povalách a strešných priestoroch (pred a po odstránení holubieho trusu)
‐ proti rôznym druhom plesní a húb

-absolútne ničenie buriny pomocou chemických postrekov ( spevnene plochy okolia budov, chodníky, železničné trate, krajnice ciest, nepoľnohospodárske pozemky, … )

Špeciálna asanácia - zeleň

-asanácia zelene predstavuje ošetrenie krovín a stromov proti škodcom. Proti listožravému a drevokaznému hmyzu, postreky vykonávame pozemne, alebo letecky.
Najčastejší škodcovia(lykožrút smrekový, lykožrút lesklý, podkôrnik dubový, ploskáčik pagaštanový, ...)
Pri ošetrovaní menšieho počtu stromov(sady, parky,...)sa používajú postreky zo zeme.
Postrek sa vykonáva pomocou ULV aerosólového generátora pre zahmlievanie, tekutá účinná látka sa rozstrekuje v mikrokvapkách (hmla) ktoré sa dostanú na každý milimeter ošetrovanej plochy.

Odstraňovanie graffiti:
-Chemické odstraňovanie graffiti
-Mechanické odstraňovanie pomocou vysokého tlaku horúcej vody
-Graffiti odstraňujeme z muriva, mramoru, žuly, travertínu, kovových konštrukcií, vlakov, autobusov...

Antigraffiti nátery:
-Nátery sa aplikujú na miesta častých útokov vandalov so sprejmi a farbami, z takto ošetrených povrchov je potom jednoduché a lacné graffiti odstrániť.
-Možnosť aplikácie na akýkoľvek povrch
-Nemenia vzhľad ošetrených povrchov (sú prehľadné)
-Nátery sú vode a slnku odolné
-Vydržia a plnia svoju funkciu 5-10 rokov na ošetrenom povrchu

Bezplatnú obhliadku objektu a vypracovanie cenovej ponuky si môžete dohodnúť na tel. číslach alebo nám napíšte

Holuby sa usídľujú hlavne na strechách a v podkroviach opustených i obývaných budov miest na celom Slovensku. Stačí jedno chýbajúce resp.rozbité okno na streche a určite sa tam časom nasťahujú. Holub prenáša viac infekčných ochorení, ako hlodavce Po udomácnení dochádza ku kontaminácií priestoru výkalmi, ktoré obsahujú choroboplodné zárodky a spolu s perím a uhynutými jedincami tvoria veľmi priaznivé podmienky pre množenie hmyzu, napr. ploštice, šváby......

Vykonávame:
- odstranovanie holubieho trusu je dôležité zavolať si odbornú firmu, ktorá tento biologický odpad nie len odstráni ale vykoná aj dezinfekciu s vhodným a účinným prípravkom.
- mechanické a chemické odstraňovanie holubieho trusu z povál ,svetlíkov, opustených budov...
- odvoz a následne zničenie trusu a uhynutých jedincov podľa platných predpisov vo firme ktorá má na takúto činnosť oprávnenie
- následnú dezinfekciu a dezinsekciu priestorov po likvidácií trusu
- montáž hrotového systému, tzv.hrotov, ktoré zabraňujú sadaniu a zároveň hniezdeniu holubov na strechy a rímsy.
- montáž sietí zabraňujúcich dosadaniu vtáctva

Máte nehnuteľnosť v ktorej roky nikto nebol?
Nachádzajú sa tam exkrementy zvierat, uhynuté jedince hlodavcov, mačiek...?
Došlo vo vašej nehnuteľnosti ku kanalizačnej havárií a celý priestor je znečistený...?

Vykonávame:
-kompletné mechanické očistenie objektov
-Odvoz odpadu a následná odborná likvidácia
-Následné chemické čistenie priestorov( dezinfekcia )