DERATIZÁCIA

OCHRANNÁ

Monitoring, kladenia návnad a nástrah proti hlodavcom na vhodné miesta v budovách, pivniciach, teplovodných a iných rozvodoch, v kanalizácií, pozemkoch a nami vytipovaných miestach možného výskytu. Odvoz a likvidácia uhynutých jedincov. Je to preventívno-represívne opatrenie povinné zo zákona, 2 krát ročne (jar, jeseň) ho vyhlasujú orgány samosprávy.

OHNISKOVÁ

Je to represívne opatrenie, ktoré sa vykonáva v priestoroch a na miestach, kde sa už hlodavce vyskytujú ( byty, domy, pivnice, povaly, skládky odpadu, chovy zvierat......). Po zistení pohybu hlodavcov zabezpečuje majiteľ alebo správca budovy ( zákon č.355/2007 Z. z ).

HACCP

Týka sa všetkých objektov kde sa pracuje s potravinami, zmesami na ich výrobu, alebo kde sa potraviny skladujú. HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Poinds) predstavuje analýzu nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. V praxi to znamená z pohľadu DDD činností, nutnosť vytvorenia optimálnej ochrany pred škodcami na strane jednej a pritom obmedziť na minimum reziduá chemických látok vo finálnych produktoch. Systém ochrany sa skladá z dvoch častí.
Projekt: vypracovanie projektu integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( miesta vniknutia a hniezdenia hlodavcov, cesty možného vniknutia hmyzu, miesta ich možného zasídlenia....., plán monitoringu) Program: predstavuje dodávané technológie a práce ochrannej DDD vykonané v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.